Konstnären hade rätt till förhandling i hovrätten

2020-07-10

Hon överklagade till hovrätten och ville bli frikänd då hon inte haft uppsåt att skada bassängen. Hon ansåg också att hon inte var skyldig att betala det skadestånd som hade begärts. Under handläggningen i hovrätten begärde hon att få lägga fram sin sak vid en förhandling. Hovrätten ansåg emellertid att målet kunde avgöras utan förhandling. Tingsrättens dom fastställdes.

Högsta domstolen har nu undanröjt hovrättens dom och återförvisat målet till hovrätten för ny behandling.

Högsta domstolen framhåller att målet i hovrätten avsåg både frågan om ansvar för brott och skadestånd. När en part i den situationen begär att en huvudförhandling ska hållas måste det ske, om det inte är uppenbart obehövligt. Konstnären hade flera, inte helt okomplicerade, invändningar mot det skadestånd som dömts ut. Det fanns därför inte förutsättningar att avgöra målet utan huvudförhandling.