Kammarrätten ogiltigförklarar ett ramavtal

2018-03-16

I domen bedömer kammarrätten att parterna i praktiken har tillämpat en förändrad prismodell som har möjliggjort för leverantören att ta mer betalt för sina tjänster än vad som följer av det befintliga ramavtalet. Den förändrade prismodellen har förskjutit det befintliga ramavtalets ekonomiska jämvikt på ett sådant sätt att ett nytt direktupphandlat avtal har uppstått mellan parterna. 

I målet bedömer kammarrätten att det nya ramavtalet har ersatt det befintliga ramavtalet och att det nya ramavtalet är ogiltigt eftersom det inte utannonserats enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling. Detta innebär att även avrop av flyttjänster som företagits efter att det nya ramavtalet uppstod är ogiltiga eftersom de har avropats enligt ett ogiltigt direktupphandlat ramavtal.

 

Bifogade filer: Mål nr 4410-17 Senast ändrad: 2018-03-16