Inget vite för Kronfågel AB

2022-03-02

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade den 31 mars 2021 att förelägga Kronfågel AB att bl.a. 1. Vidta åtgärder för att säkerställa att inga ostuckna kycklingar påträffas i rensen. Förelägganden förenades med löpande vite om 10 000 kr per kyckling och tillfälle som föreläggandet inte efterlevs. Länsstyrelsen har där­efter ansökt om utdömande av vite med anledning av att länsstyrelsen har fått kontrollrapporter från Livsmedelsverket om att ostuckna kycklingar har påträffats i rensen. Ett vitesföreläggande måste uppfylla högt ställda krav på tydlighet. Högsta förvaltnings­domstolen har i flera domar uttalat att kravet på tydlighet kan uttryckas så att den som ett föreläggande riktar sig till måste få helt klart för sig vad som fordras för att det fastställda vitesbeloppet inte ska dömas ut och att vitet således måste vara knutet till en klart definierad prestation. Högsta förvaltningsdomstolen har också slagit fast att ett föreläggande normalt inte får utformas så att det endast anger vilket resultat som ska uppnås, utan att det istället tydligt måste anges vilka konkreta åtgärder som adressaten ska vidta. Av föreläggandet framgår inte vilka konkreta åtgärder som Kronfågel AB ska vidta för att följa föreläggandet, utan endast vilket resultat som ska uppnås. Med hänsyn till de höga krav på tydlighet som uppställs i praxis bedömer förvaltningsrätten att vites­föreläggandet inte är tillräckligt tydligt utformat. Det saknas därmed förutsättningar för att döma ut vitet. Förvaltningsrätten har därför avslagit länsstyrelsens ansökan.Mål nr: 6055-21