Ingen ny schablon för viss typ av anhörigersättning

2020-12-29

Genom en lagakraftvunnen dom hade hovrätten kommit fram till att en man gjort sig skyldig till mord på en kvinna. Mordet hade skett i närvaro av kvinnans barn, som då var knappt ett år och tre månader.

Barnet var berättigad till ersättning för de psykiska besvär som barnet drabbats av till följd av dödsfallet. Sådan ersättning bestäms ofta enligt en schablon som vid uppsåtligt dödande ger den skadelidande rätt till ersättning med 60 000 kr. Den schabloniserade ersättningsnivån gäller oavsett om den skadelidande bevittnat händelsen eller inte. Enligt Högsta domstolen saknas det tillräckliga skäl för att bestämma en särskild och till beloppet högre schablon för de fall där den skadelidande har bevittnat händelsen.