Hovrätten ogillar åtal för mord i ett mål som fått resning av Högsta domstolen

2018-09-07

I målet saknas bevisning som direkt binder mannen till den åtalade gärningen. Många av de vittnesuppgifter som lämnats i rättegången har varit minnesbilder av iakttagelser och händelser som utspelade sig för mer än åtta år sedan. Den rättsmedicinska expertisen i målet är enig om att dödsfallet är oklart, dvs. att det inte utifrån obduktionsfynden går att dra någon säker slutsats om vad den avlidne dog av. Denna oklarhet i förening med att ett av åklagarens centrala vittnen lämnat uppgifter som inte är tillförlitliga, är de främsta skälen till att hovrätten nu inte anser att åklagaren lyckats bevisa att mannen gjort sig skyldig till mord. Mannen frikänns därför och han ska inte heller betala skadestånd till den avlidnes barn.

Två av rättens ledamöter är skiljaktiga (de två nämndemännen) och anser att den tilltalade bör dömas för mord.

Senast ändrad: 2018-09-07