HD har tagit ställning till om en tilltalad var ansvarig för bokföringsbrott såsom faktisk företrädare för ett delägt fåmansbolag

2017-10-04

Seyed Hossein Hosseini Rad som är hälftendelägare, tillika styrelsesuppleant i fåmansaktiebolaget N.M.A. Trading AB har inte ansetts utöva ett bestämmande inflytande i bolaget. Det var den andre delägaren Mahmoud Nikavar som ombesörjde bokföringen och utgjorde styrelsen i bolaget. Åtalet om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ogillats.

Mahmoud Nikavar samt Syed Hossein Hosseini ägde med hälften vardera ett aktiebolag som bedrev partihandel med kioskvaror. Hossein Hosseini var styrelseledamot och Syed Hossein Hosseini suppleant. Arbetet var fördelat så att ledamoten utförde de ekonomiska och administrativa sysslorna medan suppleanten huvudsakligen arbetade med att leverera varor till bolagets kunder. Det fanns ytterligare två anställda i bolaget.

Bolagets bokföring åsidosattes genom att ett flertal inköpsfakturor inte bokfördes. Efter att hovrätten dömt de båda delägarna i enlighet med åtalet överklagade suppleanten till Högsta domstolen.

Det var som ombesörjde bokföringen. En första förutsättning för att suppleanten skulle vara straffrättsligt ansvarig var därför att han såsom
faktisk företrädare utövade ett bestämmande inflytande i bolaget. Eftersom Högsta domstolen fann att detta inte var bevisat ogillades åtalet.

Högsta domstolen mål B 1981-16