HD bedömer om bostadsfastigheter på landet kan tillföras skogsmark för uttag av ved

2017-10-06

Högsta domstolen har avgjort en avstyckningstvist som rörde förutsättningarna för att tillföra skogsmark till en bostadsfastighet på landsbygden när skogsmarken är intressant för det aktiva skogsbruket samt om en sådan fastighet kan bestå av flera skiften.

Målet avser avstyckning från en skogsbruksfastighet i ett glesbygdsområde i Småland. Markägarnas syfte var att bilda en större bostadsfastighet med komplement av skogsmark för veduttag för uppvärmning. Den tänkta styckningslotten består av flera skiften och omfattar en viss andel skogsmark som är av intresse för det aktiva skogsbruket.

Högsta domstolen uttalar att det inte bör vara uteslutet att även skogsmark som är intressant för det aktiva skogsbruket kan tillföras en bostadsfastighet på landsbygden, om det behövs för att tillgodose bostadsfastighetens ändamål. När skogsmarken behövs för uttag av virke och ved får markens produktionsförmåga dock bara med viss marginal överstiga bostadsfastighetens behov. Högsta domstolen uttalar vidare att det inte är nödvändigt att skogen ligger i samma skifte som bostaden. Avgörande för tillåtligheten är istället skiftenas belägenhet i förhållande till varandra och om det finns ett funktionellt samband mellan den tänkta fastighetens olika delar.   

I det aktuella fallet var skogsmarkens produktionsförmåga dubbelt så stor som bostadsfastighetens behov av veduttag. Domstolen fann därför att styckningslotten innehöll för mycket skogsmark för att den ska anses vara lämplig för bostadsändamål. Eftersom styckningslotten inte heller kan anses lämplig som jordbruks- eller skogsbruksfastighet tillåts inte den sökta avstyckningen.

Mål B5255-15