Domstolsverket stödjer ENCJ:s beslut om Polen

2018-09-18

Vid ett möte i Bukarest i måndags beslöt generalförsamlingen för European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) att stänga av det polska rådet för domstolsväsendet (KRS) från att delta i ENCJ:s aktiviteter. Sedan år 2016 har ENCJ:s generalförsamling och styrelse uttryckt sin oro rörande den lagstiftning som numera reglerar den polska domstolsadministrationen och dess råd. Farhågorna har framför allt gällt tillsättningen av ledamöter och risken för en ökad politisk styrning av rådet, som bland annat utser domare.

– Beslutet får ses som en kraftig markering mot en allt mer politiserad styrning av domstolsväsendet i Polen. Domstolsverket delar ENCJ:s oro för utvecklingen i Polen och vi har full förståelse för att organisationen nu går vidare med konkreta åtgärder, säger Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren.

ENCJ är ett nätverk för nationella domstolsadministrationer. Målsättningen är att främja oberoendet, ansvarigheten, tillgängligheten och kvaliteten inom domstolsväsendena i Europa.

Domstolsverket deltar som observatör i ENCJ. Martin Holmgren framhåller att han på sikt kan tänka sig en ansökan om ett fullvärdigt svenskt medlemskap i organisationen.

Martin Holmgren tycker också att frågan om domstolsadministrationens oberoende är viktig att diskutera även i en svensk kontext.

– Frågan om en i förhållande till regeringen mer oberoende styrning av det svenska Domstolsverket har ju under våren initierats av riksdagen genom ett tillkännagivande. Som jag tidigare har gett uttryck för välkomnar jag att frågan utreds.

ENCJ:s pressmeddelande

Senast ändrad: 2018-09-18