Domar i mål rörande Nordkalk AB:s och SMA Mineral AB:s ansökningar om tillstånd till kalkstenstäkter på Gotland

2018-09-11

Prövningen i Mark- och miljööverdomstolen har i huvudsak handlat om täkternas påverkan på Natura 2000-området Bästeträsk.   

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att domstolens prövning ska utgå från den utsträckning Natura 2000-området Bästeträsk numera har efter det att regeringen den 31 augusti 2015 (M2015/1508/Nm) beslutade att föreslå EU-kommissionen att området ska utökas. Den omständigheten att området nu omfattar en mycket större areal innebär att de av bolagen ansökta täktverksamheterna i sin helhet skulle komma att bedrivas inom Natura 2000-området. Täktverk­samhet inom Natura 2000-området skulle leda till att prioriterade livsmiljöer som finns inom området, t.ex. karsthällmarker, bryts ut. Domstolen har därför funnit att täktverksamhet på platsen skulle innebära en skada på Natura 2000-området och att det inte finns några skyddsåtgärder som kan motverka eller förhindra att denna skada uppkommer. Enligt domstolen innebär den skada som skulle uppkomma på Natura 2000-området Bästeträsk att tillstånd till täktverksamheterna inte kan ges.  

Klagande i målen i Mark- och miljööverdomstolen var Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län, flera föreningar och enskilda. I målet avseende Nordkalk AB:s ansökan är Mark- och miljööverdomstolens målnr M 5431-14. I målet avseende SMA Mineral AB:s ansökan är domstolens målnr M 5375-14.

 

Bifogade filer: M 5431-14 M 5375-14 Senast ändrad: 2018-09-11