Dom i mål underhållsstöd

2018-12-04

Underhållsstöd kan beviljas när föräldrarna inte bor tillsammans. Föräldrarna i målet har tre gemensamma barn. De har uppgett att en av dem bor tillsammans med barnen i Malmö medan den andre sedan 2009 bor i Köpenhamn. Det yngsta barnet föddes efter att föräldern i Malmö ansökt om och beviljats underhållsstöd för de två äldsta barnen.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att uttrycket ”bo tillsammans” i underhållsstödsbestämmelsernas mening inte ska begränsas till enbart den situationen att föräldrarna huvudsakligen tillbringar sin dygnsvila i samma bostad. Det finns anledning att också väga in om det finns en sådan hushållsgemenskap som normalt präglar ett sammanlevande även om föräldrarna inte fullt ut delar bostad. Föräldrar som inte huvudsakligen tillbringar sin dygnsvila i samma bostad men som ändå har en sådan hushållsgemenskap som normalt präglar ett sammanlevande bör omfattas av uttrycket.

Regleringen i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken innebär att om Försäkringskassan får uppgifter som ger myndigheten grundad anledning att anta att föräldrarna bor tillsammans, bör den vidta utredningsåtgärder. Vid en sådan utredning är det den som begär underhållsstöd som ska visa att han eller hon inte bor tillsammans med den andre föräldern.

Bevisbördan för att föräldrarna inte bor tillsammans ligger således på den som begär underhållsstöd. En bevisbörda kan inte läggas på någon som inte är part i målet. Den som begär underhållsstöd, dvs. i normalsituationen boföräldern, och inte barnet, ska således anses vara part i mål om rätt till underhållsstöd.

I målet anses inte visat att föräldrarna inte bodde tillsammans i den mening som avses i bestämmelserna om underhållsstöd. Rätt till underhållsstöd föreligger därför inte.

Bifogade filer: Mål nr 7223--7224-17 Senast ändrad: 2018-12-04