Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2023-09-15

Myndigheter är skyldiga att lämna uppgifter till varandra under förutsättning att uppgifterna inte är sekretessbelagda eller det skulle hindra arbetets behöriga gång enligt 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Uppsala Vatten och Avfall AB begärde hos Försvarsmakten att få ta del av en kartläggning rörande Försvarsmaktens användande av brandskum inom ett visst område. Försvarsmakten avslog Uppsala Vatten och Avfall AB:s begäran. Försvarsmakten gjorde gällande att kartläggningen var ett utkast som skulle bli allmän vid ett utlämnande, vilket på olika sätt skulle hindra arbetets bedrivande vid myndigheten. Vidare menade Försvarsmakten att 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen kan ses som en precisering av den allmänna samverkansskyldighet mellan myndigheter som följer av förvaltningslagen och den lagen är inte tillämplig på Uppsala Vatten och Avfall AB eftersom det är ett kommunalt aktiebolag. Försvarsmakten ansåg att ett utlämnande av kartläggningen skulle hindra arbetets behöriga gång vid myndigheten. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att eftersom Uppsala Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunalt aktiebolag ska det jämställas med en myndighet vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen. Vid bedömningen av vad som kan anses hindra arbetets behöriga gång enligt 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen saknar det betydelse om det är en myndighet eller en aktör som jämställs med en myndighet som begär ut uppgiften. Uppgiftsskyldigheten enligt 6 kap. 5 § omfattar varje uppgift som myndigheten förfogar över, alltså inte bara uppgifter ur allmänna handlingar. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan det därför inte tillmätas någon betydelse att en handling blir allmän vid ett utlämnande enligt bestämmelsen. Det aktuella undantaget i 6 kap. 5 § bör ta sikte på om utlämnandet av uppgiften vid tidpunkten för begäran kan anses hindra arbetets behöriga gång hos myndigheten. Det kan t.ex. vara på grund av att uppgiften inte finns tillgänglig utan en omfattande efterforskning eller en annars mycket krävande arbetsinsats. Vid bedömningen kan det enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte tillmätas någon betydelse om myndigheten i en mer obestämd framtid eventuellt kan få problem på grund av utlämnandet. Högsta förvaltningsdomstolen anser att det inte har framkommit något hinder mot att lämna ut den aktuella kartläggningen på grund av arbetets behöriga gång. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar emellertid att det krävs att kartläggningen inte omfattas sekretess för att den ska kunna lämnas ut till Uppsala Vatten och Avfall AB. Försvarsmakten har inte gjort någon sådan prövning och Högsta förvaltningsdomstolen bör inte som första instans göra den. Underinstansernas avgöranden upphävs därför och målet visas åter till Försvarsmakten för ny prövning.