Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-06-29

Målet gällde rätt att ta del av handlingar som överlämnats till kammarrätten från en kommunal nämnd för prövning av om de var att anse som allmänna hos nämnden.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att handlingarna inte var inkomna till kammarrätten och därför inte var allmänna där. Handlingarna ansågs inte heller vara tillförda kammarrättens mål och det fanns därför inte någon rätt att ta del av handlingarna med stöd av rätten till partsinsyn.