Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-03-20

Alla har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar förutsatt att handlingarna inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. Med handling avses bl.a. upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Målet gällde en begäran om att få ta del av filer, dvs. upptagningar, som Polismyndigheten hade spegelkopierat från beslagtagna hårddiskar. Hårddiskarna hade förklarats förverkade av domstol och förstörts. Frågan var om de spegelkopierade filerna utgjorde allmänna handlingar och om det hade någon betydelse att hårddiskarna hade förstörts till följd av domstols beslut om förverkande.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i avgörandet att beslagtagna handlingar inte är undantagna från allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen. Filerna fick anses ha inkommit till Polismyndigheten när beslaget av hårddiskarna verkställdes. Inget annat hade framkommit än att myndigheten kunde ta del av dem med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar och filerna fick därmed även anses förvarade hos myndigheten. De var därför allmänna handlingar. De kopior som gjorts var också allmänna handlingar eftersom kopiorna bara utgjorde ytterligare exemplar av det informationsinnehåll som hade funnits lagrat på hårddiskarna. Kopiorna hade därför utgjort allmänna handlingar alltsedan de skapades och detta förhållande förändrades inte av att hårddiskarna inte längre fanns i behåll.

Mot denna bakgrund skulle filerna utlämnas förutsatt att uppgifter i dem inte omfattas av sekretess och det var Polismyndigheten som skulle göra denna prövning.

Bifogade filer: Mål nr 2687-17 Senast ändrad: 2018-03-20