Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

2021-09-24

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet till mervärdesskatt får göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv i verksamheten. Skatteverket ska registrera den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen.

Ett bolag hade anmält till Skatteverket att det avsåg att bedriva hästverksamhet av ett visst slag. Skatteverket bedömde att verksamheten var en ekonomisk verksamhet som medförde skattskyldighet och registrerade bolaget till mervärdesskatt.

Skatteverket beslutade senare att neka bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt och motiverade beslutet dels med att bolaget inte hade visat att hästverksamheten var en ekonomisk verksamhet, dels med att den ingående skatten avsåg privata levnadskostnader för en av bolagets delägare.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att registreringen till mervärdesskatt innebar att Skatteverket vid tidpunkten för registreringsbeslutet hade ansett att bolaget var skattskyldigt och bedrev ekonomisk verksamhet. Skatteverket hade vidare inte under den tid som den ingående skatten avsåg meddelat bolaget att myndigheten inte längre stod fast vid den uppfattningen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen framgår det av EU-domstolens praxis att skattskyldigheten inte kan frånkännas någon retroaktivt utom i fall av bedrägeri eller missbruk. Då det inte var fråga om en sådan situation kunde avdrag inte vägras på den grunden att bolaget inte hade bedrivit ekonomisk verksamhet.

Mot bakgrund av att Skatteverket hade godtagit hästverksamheten som ekonomisk verksamhet och registrerat bolaget till mervärdesskatt för verksamheten, fann Högsta förvaltningsdomstolen vidare att avdrag inte heller kunde vägras med hänvisning till en allmänt hållen invändning från Skatteverket om att all ingående skatt i verksamheten avsett förvärv för privat bruk.