Dom i mål om inkomstskatt

2020-11-10

Målet rör en tvist mellan en enskild och Skatteverket i en fråga om inkomsttaxering och skattetillägg avseende utdelning som tillförs en kapitalförsäkring. Skatteverket ansåg i sitt omprövningsbeslut att den skattskyldige skulle beskattas för utdelning från ett så kallat fåmansaktiebolag och att skattetillägg skulle betalas trots att aktierna i bolaget ägts av kapitalförsäkringen.

Förvaltningsrätten biföll den skattskyldiges överklagande.

Kammarrätten har nu omprövat underinstansens bedömning och dömt till förmån för Skatteverket.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.