Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2018-06-29

Den som bedriver näringsverksamhet ska vid inkomstbeskattningen dra av utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster. Däremot får utgifter för gåvor inte dras av.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om ett mejeriföretag skulle få dra av utgifter som det haft för att kompensera för de koldioxidutsläpp som följer av dess ekologiska produkter. Utgifterna hade sin grund i avtal med två olika företag. Motparterna svarade för kompensationen genom certifierade trädplanteringsprojekt i kombination med förvärv och makulering av utsläppskrediter motsvarande produkternas beräknade koldioxidpåverkan. Mejeriföretaget använde i sin tur klimatkompensationen som en central del i marknadsföringen av produkterna.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det fanns anledning att anta att utgifterna för klimatkompensation hade främjat avsättningen av de ekologiska produkterna. Med hänsyn härtill kunde utgifterna inte anses utgöra gåvor utan var marknadsföringskostnader som fick dras av.

 

Bifogade filer: Mål nr 4428-17 Senast ändrad: 2018-06-29