Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-24

Omsättning av tjänster är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Vissa tjänster, till exempel sjukvård, är dock undantagna från mervärdesskatteplikt. När någon i eget namn men för någon annans räkning förmedlar en tjänst som är undantagen från skatteplikt är även förmedlarens omsättning av tjänsten undantagen från skatteplikt.

Ett bolag som bedriver hälso- och sjukvård hade utvecklat en digital plattform som patienter kan använda för att boka vård. Bolaget övervägde att låta andra vårdgivare ansluta sig till plattformen. Vid en sådan anslutning skulle bolaget via plattformen kunna hänvisa patienter till den vårdgivare som bolaget bedömde vara bäst lämpad att utföra vården. Bolaget ville veta om tjänsten innebar att bolaget förmedlade sjukvård till patienterna i eget namn för annans räkning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att frågan om huruvida någon agerar i eget namn för någon annans räkning enligt praxis från EU-domstolen ska avgöras efter en helhetsbedömning. Vid denna bedömning ska särskilt arten av avtalsförpliktelserna mellan förmedlaren och kunden beaktas. Om ett avtal innefattar en förpliktelse för förmedlaren gentemot kunden att se till att kunden får den vara eller tjänst som omfattas av förmedlingsuppdraget talar det enligt Högsta förvaltnings¬domstolen starkt för att förmedlaren agerar i eget namn. Eftersom bolagets åtagande gentemot patienterna i plattformen inte innefattar någon förpliktelse för att se till att den vård som patienterna har behov av faktiskt kommer till stånd bedömde Högsta förvaltningsdomstolen att bolagets tillhandahållande inte utgör förmedling av sjukvårdstjänster i eget namn för annans räkning.