Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-06-07

En stiftelse som har till ändamål att genom bl.a. trädplantering bidra till ekologisk balans samt bättre och tryggare försörjning för de fattiga och sämst ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning finansierar trädplanteringen bl.a. genom avtal om klimatkompensation som ingås med olika företag.

I en ansökan om förhandsbesked ville Allmänna ombudet hos Skatteverket veta om den ersättning stiftelsen erhåller till följd av avtalen utgår på grund av omsättning enligt mervärdesskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att avtalen om klimatkompensation medför att det sker ett ömsesidigt utbyte av prestationer i ett rättsförhållande mellan stiftelsen och dess avtalsparter. I sin egenskap av beskattningsbar person tillhandahåller stiftelsen tjänster mot ersättning som utgör det faktiska motvärdet för tjänsterna. Det föreligger därmed ett direkt samband mellan tjänsterna och den mottagna ersättningen. Stiftelsens tillhandahållande av tjänster avseende klimatkompensation anses därför utgöra omsättning i mervärdesskattelagens mening.

Bifogade filer: Mål nr 5477-17 Senast ändrad: 2018-06-07