Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-20

Utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga i Sverige. De beskattas här endast för vissa särskilt angivna inkomster, t.ex. inkomst av näringsverksamhet som bedrivs från ett fast driftställe. Med fast driftställe avses, som huvudregel, en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om en utländsk stiftelse får fast driftställe i Sverige genom att bedriva viss del av den verksamhet som avser fullföljandet av stiftelseändamålet från ett kontor här. Stiftelsen ifråga var en välgörenhetsorganisation som hade till ändamål att bl.a. främja hjälpverksamhet i utvecklingsländer. Verksamheten som skulle bedrivas i Sverige innefattade bl.a. opinionsbildning och kommunikation med beslutsfattare i syfte att öka det politiska stödet för stiftelsens projekt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att stiftelsen inte avsåg att bedriva någon egentlig näringsverksamhet eller annan inkomstgenererande verksamhet i Sverige. Den i målet aktuella verksamheten skulle uteslutande bestå av sådana aktiviteter hänförliga till fullföljdsverksamheten som inte anses syfta till att förvärva och bibehålla inkomster. En sådan verksamhet medförde inte att stiftelsen fick fast driftställe i Sverige.

 

Bifogade filer: Mål nr 1669-18 Senast ändrad: 2018-12-20