Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-10-04

En koncern hade för avsikt att inför en intern omstrukturering flytta ett underskott från ett dotterbolag till dess moderbolag på sätt att moderbolaget lämnade koncernbidrag. Bidraget skulle finansieras med antingen utdelning från dotterbolaget eller tillskott från moderbolagets ägare. De formella förutsättningarna för att lämna och ta emot koncernbidrag i inkomstskattelagen var uppfyllda. I ansökan om förhandsbesked ställdes frågan om lagen mot skatteflykt kunde tillämpas på förfarandet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i tre tidigare avgöranden tillämpat skatteflyktslagen på förfaranden som har inneburit att koncernbidragsreglerna använts för att flytta underskott mellan bolag inför en förestående extern överlåtelse av antingen det givande bolaget (RÅ 1989 ref. 31 och RÅ 2000 ref. 21 II) eller det mottagande bolaget (RÅ 2009 not. 201).

HFD framhöll att varken givaren eller mottagaren av koncernbidraget i det aktuella målet skulle komma att avyttras till extern part. De skulle, till skillnad från vad som var fallet i ovan nämnda rättsfall, fortsätta att ingå i samma koncern även efter omstruktureringen. Däremot skulle koncernbidragsrätten mellan bolagen komma att upphöra eftersom kravet på särskilt kvalificerat ägande, som gäller för att koncernbidrag ska kunna vara avdragsgilla, inte längre skulle vara uppfyllt. Mot bakgrund av syftet med bestämmelserna om koncernbidrag, som är att möjliggöra resultatutjämning mellan bolag inom en och samma koncern, ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att den omständigheten att koncernbidragsrätten mellan givaren och mottagaren upphörde i och med omstruktureringen inte medförde att avdrag kunde vägras med stöd av skatteflyktslagen.

Bifogade filer: Mål nr 7238-17 Senast ändrad: 2018-10-04