Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-14

Vid inkomstbeskattningen delas fastigheter in i privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter. Innehav av näringsfastighet räknas alltid som näringsverksamhet.

Den fråga Högsta förvaltningsrätten hade att ta ställning till var om rätten till avdrag för utgifter hänförliga till reparation och underhåll samt ombyggnation av en ekonomibyggnad på en näringsfastighet påverkas av att åtgärderna föranleds av att byggnaden ska användas för ett rent privat ändamål i form av hästhållning.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att åtgärderna som  var av sådant slag att utgifterna för dessa föranleddes av själva innehavet av näringsfastigheten. Utgifterna får därmed dras av i näringsverksamheten enligt de regler som gäller för respektive åtgärd. Det förhållandet att de aktuella arbetena på byggnaden syftar till att möjliggöra ett privat utnyttjande av den påverkar inte avdragsrätten för kostnaderna.

Bifogade filer: Mål nr 2169-17 Senast ändrad: 2017-12-14