Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2017-12-04

En person som är bosatt i Sverige är som huvudregel skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Inkomst från tjänstgöring utomlands är dock i vissa situationer undantagen från beskattning men för anställning ombord på fartyg gäller den s.k. oceanfartsregeln i inkomstskattelagen. Av regeln framgår att den som arbetar ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart inte är skattskyldig för inkomst av anställningen om vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom EES.

En man var anställd av ett cypriotiskt rederi och arbetade ombord på ett utländskt fartyg i 196 dagar. Fartyget lämnade hamnen i Las Palmas, Kanarieöarna, år 2013 och borrade sedan efter olja utanför Ghanas kust utan att angöra någon hamn. Fartyget återvände till hamnen i Las Palmas år 2016. Farvattnen där fartyget befann sig ligger inom oceanfartsområdet men det gör inte hamnen i Las Palmas.

Den fråga som Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till var om fartyget som har befunnit sig inom oceanfartsområdet kan anses ha gått i oceanfart trots att det inte har angjort någon hamn där. Svaret på frågan var avgörande för om mannen skulle anses vara skattskyldig för inkomst av anställning ombord på fartyget eller inte. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det varken av lagtext eller av förarbetsuttalanden kan utläsas att en resa som både börjar och slutar i ett område som ligger utanför oceanfartsområdet inte till någon del ska ses som oceanfart eller att det krävs att ett fartyg måste angöra minst en hamn som ligger inom oceanfartsområdet. Ett fartyg ska anses huvudsakligen ha gått i oceanfart om det i tillräcklig omfattning under den relevanta tidsperioden har befunnit sig inom oceanfartsområdet. Fartyget har befunnit sig i oceanfartsområdet under hela den aktuella tiden och mannen är därmed inte skattskyldig för inkomst av anställning ombord på fartyget.

 

Bifogade filer: Mål nr 1553-17 Senast ändrad: 2017-12-04