Dom i mål om flyktingboende

2019-12-09

Ett svenskt företag med utländskt ägarskap har begärt skadestånd av Migrationsverket med motsvarande omkring 190 miljoner kronor med påstående om avtalsbrott från Migrationsverkets sida. Enligt avtal mellan parterna skulle kryssningsfartyget lägga till i en svensk hamn med avsikt att inhysa upp till omkring 1 800 flyktingar. Fartyget lade till i Utansjö industrihamn utanför Härnösand men ingen flykting placerades på fartyget.

Tingsrätten anser att företaget inte har bevisat att Migrationsverket begått avtalsbrott. Tvärtom har tingsrätten kommit fram till att det är företaget som inte uppfyllt samtliga villkor i avtalet främst genom att inte utreda och tillse att samtliga erforderliga tillstånd funnits vid tidpunkten för leverans. Avtalet i fråga har därför upphört att gälla.

Enligt tingsrättens mening har företaget – trots vetskap om att fråga var om en industrihamn och inte en allmän hamn där passagerarfartyg normalt sett brukar få lägga till – inte undersökt och tillsett att hamnägaren i Utansjö hamn hade tillstånd att ta emot passagerarfartyg på de villkor som avtalet innebar. Företaget hade alltså inte på leveransdagen någon avtalsenlig kajplats att bedriva verksamheten vid. Företaget hade inte heller de anslutningar för avfall eller avlopp som fordrades.

Företaget har inte förmått visa att det minskade behovet av boendeplatser för flyktingar egentligen utgjort det bakomliggande skälet till att Migrationsverket ansett att avtalet upphört. Det har inte heller framkommit att Migrationsverket agerat på ett sådant illojalt sätt gentemot företaget att det påverkar bedömningen i fråga om avtalets bestånd. Avtalsvillkoret i fråga om tillstånd är inte heller oskäligt.

Företaget ska som tappande part betala Migrationsverkets rättegångskostnad som uppgår till omkring 3,4 miljoner kronor.