Dom gällande tomträttsavgäld

2023-04-24

Tvisten har rört vilken tomträttsavgäld (avgift) som en bostadsrättsförening ska betala till fastighetsägaren för sin tomträtt under en tioårsperiod.

En tomträttsavgäld ska motsvara en skälig avkastning på marken. I praxis har man vid uppskattningen av avkastningens storlek utgått från den långsiktiga realräntan på den allmänna kapitalmarknaden och bestämt avgäldsräntan till ca tre procent. Bostadsrättsföreningen har dock ansett att avgäldsräntan bör vara betydligt lägre eftersom den långsiktiga realräntan under en tid har varit negativ. Enligt Mark- och miljööverdomstolen går det dock inte att med tillräcklig säkerhet dra slutsatsen att det långsiktiga ränteläget förändrats på så sätt att det finns skäl att frångå den avgäldsränta som bestämts i praxis. Räntan har därför bestämts till tre procent och den tioåriga tomträttsavgälden till drygt fem miljoner kr.

-Även om den långsiktiga realräntan var negativ vid bedömningstillfället måste man ha ett långsiktigt perspektiv och då har vi ansett att det inte finns skäl att frångå tidigare praxis, säger hovrättsrådet Katarina Berglund Siegbahn.