Beslutet att stänga Röhsska museet under en längre period står fast

2018-03-01

En kommunmedlem överklagade Kulturnämnden i Göteborgs kommuns beslut att stänga Röhsska museet under en period om drygt 15 månader på grund av bl.a. arbetsmiljöproblem. Kommunmedlemmen menade att kulturnämnden inte hade rätt att fatta beslutet, eftersom skattebetalarna under lång tid inte skulle kunna besöka museet.

Ett beslut som det aktuella får endast överklagas genom laglighetsprövning. Vid en sådan får domstolen inte pröva om beslutet är lämpligt. Prövningen omfattar endast frågan om beslutet är lagligt. Förvaltningsrätten har vid sin prövning kommit fram till att kulturnämnden har haft rätt att fatta det överklagade beslutet. Överklagandet avslås därför.

"Kulturnämnden har arbetsmiljöansvaret för de anställda och har därför normalt rätt att stänga museet av arbetsmiljöskäl. Eftersom stängningsperioden är så lång, måste emellertid även andra faktorer än arbetsmiljöansvaret beaktas. Även när andra faktorer beaktas, så som t.ex. kommunens storlek och övrigt kulturellt utbud i kommunen, anser förvaltningsrätten att kulturnämnden hade möjlighet att fatta beslutet om stängning under den aktuella perioden", säger rådmannen Karin Hartmann.

Bifogade filer: 13172-16 Senast ändrad: 2018-03-01