Beslut i mål om resning

2022-04-08

En ansökan om resning gavs in sedan det hade upptäckts att bevisning i form av originalhandlingar och USB-minne, som hade getts in till migrationsdomstolen, hade förkommit och inte fanns tillgängliga för Migrationsöverdomstolen när beslut fattades om att inte meddela prövningstillstånd. I resningsansökan angavs det inte på vilket sätt den förkomna bevisningen skulle haft betydelse för frågan om prövningstillstånd och inte heller i övrigt fanns det något som gav stöd för att handläggningsfelet hade påverkat utgången i målet. Högsta förvaltningsdomstolen avslog därför resningsansökan.