Beslut i ärenden om tilläggsskydd för läkemedel

2017-10-04

Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i åtta ärenden som gäller frågan om patenthavare har rätt att få omprövning av vissa beslut meddelade av PRV trots att tiden för att överklaga besluten gått ut. De beslut som patenthavarna ville ha omprövade gällde förlängt patentskydd för vissa läkemedel, så kallat tilläggsskydd. Patenthavarna begärde omprövning med hänvisning till att EU-domstolen, efter det att Patent- och registreringsverket meddelade besluten, kommit med ett klargörande som innebär att patenthavarna har rätt till ett längre skydd än vad som följer av PRVs beslut.

Till skillnad från underinstansen konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att den allmänna förvaltningsrättsliga huvudregeln om att myndighetsbeslut inte har rättskraft gäller i ärenden av detta slag, vilket innebär att besluten kan omprövas.

Vid den omprövning som domstolen sedan gjort har domstolen kommit fram till att det ska göras en intresseavvägning mellan patenthavarens intresse av ett längre skydd och så kallade generikaproducenters intresse av att kunna förutse när skyddet upphör. Enligt domstolen måste det beaktas att generikaproducenter kan ha inrättat sig efter meddelade beslut och vidtagit åtgärder utifrån det slutdatum som angetts i de fall då patentskyddet har upphört och tilläggsskyddet inträtt i dess ställe. Intresseavvägningen har därför lett fram till att tilläggskyddets giltighetstid som huvudregel ska ändras under förutsättning att patenthavaren begärt omprövning innan tilläggsskyddet börjat löpa.

Patent- och marknadsöverdomstolen har därför ändrat underinstansens beslut och förlängt tilläggsskyddet i sex av de åtta ärendena. I två av ärendena hade tilläggsskyddet redan börjat löpa vid patenthavarnas begäran om omprövning. I dessa fall har domstolen därför inte beviljat någon förlängning av tilläggsskyddet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har i alla ärendena gett tillstånd till att besluten får överklagas till Högsta domstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut återfinns under fliken Avgöranden ovan.

Mål nummer PMÖÄ 9632-16, 9824-16, 9828-16, 9836-16, 9838-16, 9845-16, 9847-16 och 9848-16