Alingsås kommun döms att betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

2018-06-29

?Konkurrensverket hade som grund för sin ansökan angett att kommunen, genom att teckna avtal med en stiftelse, genomfört en otillåten direktupphandling utan föreskriven annonsering.

Kommunen hade å sin sida anfört att avtalet gällde så kallade icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse och att förfarandet därför enligt unionsrätten inte alls omfattades av upphandlingslagstiftningen.

Enligt förvaltningsrätten framgick det av det aktuella avtalet att stiftelsen åtagit sig att utföra vissa prestationer, som var av direkt ekonomiskt intresse för kommunen, mot ekonomisk ersättning. Det var därför fråga om ett avtal med ekonomiska villkor som avsåg tjänster av ekonomisk karaktär, vilket i sin tur innebar att förfarandet utgjorde offentlig upphandling av tjänster. Upphandlingslagstiftningen var därmed tillämplig.

Eftersom avtalet tecknats utan föregående annonsering fanns det enligt förvaltningsrätten grund för att påföra kommunen upphandlingsskadeavgift.

Vad gäller upphandlingsskadeavgiftens storlek ansåg förvaltningsrätten att det förelåg ett antal försvårande omständigheter. Rättsläget ansågs vidare inte ha varit så oklart att detta utgjorde en förmildrande omständighet, vilket kommunen gjort gällande. Vid en sammantagen bedömning bestämdes avgiften till 5 000 000 kr.

Förvaltningsrätten avslog samtidigt kommunens yrkande om att förhandsavgörande skulle inhämtas från EU-domstolen.

Bifogade filer: Göteborg FR 7530-17 Dom Senast ändrad: 2018-06-29